เพลงชาติไทย
ประเทศไ ทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราาชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุถกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศสชาติไทยทวี มีชัย ชโย
ที่มา: กรมศิลปากร
เมื่อเพลงชาติไทยถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ก็จะเป็นเช่นนี้
เพลงชาติไทย
Thailand is the unity of Thai blood and body.
The whole country belongs to the Thai people, maintaining thus far for the Thai.
All Thais intend to unite together.
Thais love peace, but do not fear to fight.
They will never let anyone threaten their independence.
They will sacrifice every drop of their blood to contribute to the nation,
will serve their country whith pride and prestige--full of victory, Chai Yo.

ที่มา: หนังสือ THAILAND in the 90s ของสำนักนายกรัฐมนตรี