ประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมานั้น ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา
และการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ทั่วแผ่นดินไทย เช่น
ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแก้วของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยโสธร           
ภาคกลาง ประเพณีทำขวัญข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ต้น นอกจากนี้
ประเพณีและอารยธรรมไทยยังนำมาซึ่งการท่องเทียว เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่ชาติอื่น นับเป็นมรดกอันลำค่าที่เรา ...
คนไทยควรอนุรักษ์และสืบสานให้ยิ่งใหญ่ตลอดไป

 

ประเพณีไทยของภาคต่างๆ ที่น่าสนใจ


ประเพณีปอยส่างลอง
แม่ฮ่องสอน

ประเพณีทานขันข้าว
ลำปาง

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
เพชรบูรณ์

ประเพณีนบพระเล่นเพลง
กำแพงเพชร

ประเพณีลอยกระทงสาย
ตาก

ประเพณีสงกรานต์
เชียงใหม่

ประเพณีไหลเรือไฟ
นครพนม

ประเพณีผีตาโขน
เลย

ประเพณีบุญบั้งไฟ
ยโสธร

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
บุรีรัมย์

ประเพณีแห่เทียนพรรษา
อุบลราชธานี

ประเพณีบุญผะเหวด
ร้อยเอ็ด

ประเพณีกวนข้าวทิพย์
ชัยนาท

ประเพณีวิ่งควาย
ชลบุรี
ประเพณีสู่ขวัญข้าว
นครนายก
ประเพณีทำบุญโคนไม้
ตราด
ประเพณีรับบัว
สมุทรปราการ
ประเพณีกำฟ้า
สระบุรี

ประเพณีลากพระ
นครศรีธรรมราช

ประเพณีการแห่นก
นราธิวาส

ประเพณีการแข่งโพน
พัทลุง

ประเพณีกินผัก
พังงา

ประเพณีหามเริน
สงขลา

ประเพณีงานเสด็จพระแข่งเรือ
ระนอง

 

นางสาวจุฬาลักษณ์ สีดาคุณ รหัส 47101010130
ตอนที่เรียน B04

หมวดประเพณีไทย
แหล่งที่มา : www.prapayneethai.com