My Home Page

!!!Welcome To...My Web!!!

หมวดสถานที่

วัดราชนัดดารามวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตร

 

 

 

 

 

 ประวัติความเป็นมา

 

 วัดราชนัดดารามวรวิหาร (วัดราชนัดดา) เป็นวัดสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหากาฬ ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ซึ่งเป็นพลับพลารับแขกเมือง เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างบนสวนผลไม้เก่าเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ เพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี (ซึ่งภายหลังเป็นพระมเหสีในรัชกาลที่ ๔) โดยทั้งสองพระองค์เสด็จวางศิลาฤกษ์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙

 

 

         

 

      ปัจจุบันตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหากาฬ

       ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
                   แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

......................วัดราชนัดดารามวรวิหาร......................

 

 

                                         จุดเด่นของวัดราชนัดดาที่ประชาชนมองเห็นได้ทั่วไป
                               เมื่อผ่านมาทาง
ถนนพระราชดำเนิน คือ
โลหะปราสาท ซึ่งสร้าง
                              โดยพระราชดำริในพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ
                              พ.ศ. ๒๓๘๙ เนื่องจากทรงมีพระราชศรัทธา
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
                              และทรงทราบว่าในสมัยโบราณมีการสร้างโลหะ
ปราสาทเพียง ๒ ครั้ง
                             ในโลก คือ หลังแรกนางวิสาขา แห่งเมืองสาวัตถี สร้าง
ยอดปราสาท
                             ทำด้วยทองคำ หลังที่สอง พระเจ้าทุฏฐคามณี แห่งกรุงอนุราธปุระ
ลังกา 
                             ทรงสร้างเมื่อราว พ.ศ. ๓๘๒ หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดง พระบาท
                             สมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างโลหะปราสาทเพื่อ
                             เป็นเกียรติแก่พระนคร  แทนการสร้างพระเจดีย์เช่น
                             พระอารามอื่น นับเป็นโลหะปราสาทแห่งที่ ๓   ของโลก
                         

 

 

           

            

                          รูปแบบของโลหะปราสาทเป็นแบบที่งดงามตามแบบอย่างของศิลปะไทย 
             แปลนปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยม มียอดปราสาทเรียงรายกันขึ้นไป ๓ ชั้น โดยแบ่ง
  เป็นช่อง ๆ แต่ละช่องหน้าต่างมียอดปราสาทครอบทับ ทำให้ปราสาทเล็ก ๆ
       เรียงรายลดย่อเป็นช่อชั้นขึ้นไปจนถึงชั้นยอดสูงสุด ในลักษณะย่อลดชั้นจาก
        ฐานขึ้นไปจนถึงยอด มีบันไดขึ้นโลหะปราสาทตรงกลาง บันไดใช้เสาไม้แก่น
           ขนาดใหญ่เป็นแกนแล้วทำบันไดวนเป็นก้นหอยเวียนรอบเสาโอบตัวขึ้นบันได
        ควบกับตัวเสา และผนังด้านข้างซึ่งเป็นรูปกลมเวียนขึ้นไปสู่ฐาน ประทักษิณ
          ชั้นแรกและชั้นบน ตรงกลางเป็นตัวมณฑป คติการสร้างบันไดเวียนเช่นนี้เป็น
การสร้างศิลปกรรมยุโรป ไม่มีโอกาสเข้าไปชมภายในได้เลย ไม่ทราบว่า
 ข้างในงดงามอย่างไร แต่ก็ยังดีเมื่อคราวฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 
   ได้มีการรื้อศาลาเฉลิมไทย ที่บดบังโลหะปราสาทออกเสีย และปฏิสังขรณ์
                  กันอย่างต่อเนื่อง จัดสร้างบุษบกและผอบสำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
     ทำงานร่วมกันหลายฝ่าย  กรมศิลปากรดำเนินการด้านศิลปกรรม ธนาคาร
ไทยพาณิชย์กับอเมริกันเอ็กเพรส (ไทย) สนับสนุนการเงิน

 

 

 

                           

 

                                      สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯประทาน
         พระบรมสารีริกธาตุ ให้ทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาท
           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐาน 
                     ณ โลหะปราสาท  ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                                   จึงเสด็จไปประกอบพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
                                 ณ โลหะปราสาท เป็นพระราชพิธีแรกที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 
                                        เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติที่ครองแผ่นดินมา ๕๐ ปี 
                  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๘
                       

                                

 

                              

                             

 

                                                            พระอุโบสถเป็นแบบไทย คือ มีช่อฟ้า ใบระกา ต่างจาก
                                      วัดเทพธิดาราม
 ซึ่งสร้างแบบจีน ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน
                                      พระพุทธเสฏฐตมมุนีซึ่งโปรดให้
หล่อด้วยทองแดง จากตำบลจันทึก
                                      เมืองนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙
 ฝาผนังเขียนลายเทพชุมนุมกับ
                                      ดาวดาราศาสตร์

                                                                        

            

 

สิ่งสำคัญภายในวัดราชนัดดารามวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

 

               
 

                                                     

                       

                    พระอุโบสถ 

 

                                                     ตั้งอยู่กลางระหว่างพระวิหารและศาลาการเปรียญ คือด้านยาว
                                ขนานกับ
กำแพงแก้ว เป็นอาคารทรงโรง หลังคามุงกระเบื้อง มีช่อฟ้า ใบระกา
                                หน้าบันลงรัก
ปิดทองประดับด้วยกระจกภายในประดิษฐานพระเสฏฐตตมมุนี
                               ที่หล่อด้วยทองแดง 
จากตำบลจันทึก นครราชสีมา 
         


                 พระวิหาร  

                                                               ตั้งสกัดอยู่ทางด้านใต้ของพระอุโบสถ เป็นอาคารทรงโรง
                                 หลังคามุง
กระเบื้อง มีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดประดับกระจก เขียนลายฉลุ
                                ปิดทองที่เพดาน
   ภายในพระวิหารทำเป็นห้องเวชยันตพิมานไว้กลาง สองข้าง
                                มีฉัตรเบ็ญจา
๕ ชั้น มีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเป็นประธาน พระพุทธรูปองค์นี้
                               เดิมเมื่อสร้าง ไม่ได้ลงรักปิดทอง ต่อเมื่อได้ลงรักปิดทองแล้วจึงถวายพระนามว่า

                               "  พระพุทธชุติธรรมนราสพ" 


                       

                    
ศาลาการเปรียญ  

                                                                   ตั้งสกัดอยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถ ประดิษฐาน
                                 พระพุทธรูปปางรำพึง
  ซึ่งได้หล่อขึ้นเท่าองค์พระประจำชันษา

                                           


                          


 

  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลิงค์ได้ที่นี่!  http://www.dhammathai.org/

 

!!!Thank You For Visit!!!