"โครงงานศิลปวัฒนธรรม"  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น CP101 ภาคการศึกษาที่ 2/2551   คณะวิทยาศาสตร์  เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ. 5ปี)


ประเพณีวิ่งควาย

วิ่งควาย

 
ชื่อประเพณี :
  วิ่งควาย

จังหวัด :
   ชลบุรี

ช่วงเวลา :
 
          ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑ ก่อนออกพรรษา ๑ วัน ของทุกปี

ความสำคัญ : 

          ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม
ซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน จุดมุ่งหมายเพื่อให ้
ชาวบ้านได้เตรียมของไปถวายวัด ปัจจัยไทยธรรมได้พักผ่อน
และได้สังสรรค์กันระหว่างชาวบ้านซึ่งเหนื่อยจากงานและให้ควาย
ได้พักเนื่องจากต้องตรากตรำในการทำนา  
          ปัจจุบันประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของจังหวัดชลบุรี โด่งดังเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ

พิธีกรรม :
 
            ประเพณีวิ่งควาย จะจัดในช่วงเช้าเพื่อให้ควายได้พัก
จากการไถนาชาวไร่ชาวนาจะนำควายมาประดับตกแต่ง
อย่างสวยงาม ชาวไร่ชาวนาที่มาด้วยก็ขี่ควายเดิน
ไปตามตลาดและวิ่งอวดประกวดกันเป็นที่สนุกสนาน
ปัจจุบันนำควายมาประกวดความสมบูรณ์และประลองฝีมือ
โดยจัดให้มีการแข่งขันวิ่งควาย

สาระ : 

            แสดงถึงความสามัคคีของชาวไร่ชาวนาได้มีโอกาสพบปะกัน
และแสดงเมตตาต่อผู้มีบุญคุณ คือควายเพื่อให้ควายได้พักผ่อน
ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ก่อนออกพรรษาซึ่งเป็นวันใกล้สิ้น
ฤดูฝนจะย่างเข้าฤดูหนาว ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีที่
จัดเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ เหตุที่เลือกเอาวันนี้
เพราะเป็นวันพระชาวไร่ชาวนาเอาควายมาเทียมเกวียน
บรรทุกกล้วย มะพร้าว ใบตอง ยอดมะพร้าว มาขายเพื่อคนในเมือง
จะได้ซื้อไปห่อข้าวต้มหาง  ทำบุญตักบาตรวันเทโวโรหนะ
วันออกพรรษาขากลับจะได้มีโอกาสซื้อของ
ไปทำบุญเลี้ยงพระตามวัดวาอารามใกล้เคียงในวันพระ
และวันออกพรรษา ประเพณีวิ่งควาย
               ปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี จัดขึ้นวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ อำเภอบ้านบึง  จัดวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ตลาดหนองเขิน ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง   จัดวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ วัดกลางดอน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   จัดวิ่งควายในการทอดกฐินประจำปีของวัด

             

ย้อนหลังกลับหน้าหลัก ถัดไป